Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych) i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, ale na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii. Czynność może być dokonana także w innym miejscu (np. w szpitalu), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne.
Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, tak aby treść i znaczenie czynności zostały dokładnie zrozumiane przez osoby biorące udział w czynności.

Zakres dokonywanych czynności notarialnych obejmuje:

 1. AKTY NOTARIALNE (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron), w tym takie jak:
  • umowa sprzedaży,
  • umowa darowizny,
  • ustanowienia odrębnej własności lokali,
  • umowa deweloperska i umowa przeniesienia własności,
  • umowa spółki,
  • umowa o dożywocie,
  • umowa majątkowa małżeńska,
  • ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu,
  • ustanowienia prawa użytkowania oraz służebności osobistych,
  • umowa zamiany,
  • umowa zniesienia współwłasności,
  • umowa o dział spadku,
  • umowa o podział majątku wspólnego małżonków,
  • inne umowy przenoszące własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
  • umowa najmu,
  • umowa przedwstępna,
  • ustanowienie hipotek,
  • ustanowienie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,
  • sporządzanie testamentów,
  • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • sporządzanie aktów zawierających poddanie się egzekucji,
  • sporządzanie pełnomocnictw;
 2. AKTY NOTARIALNE POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
  • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
  • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz.1629 oraz z 2019r. poz.1495);
 3. SPORZĄDZANIE POŚWIADCZEŃ
  • własnoręczności podpisów (poświadczenie podpisu i wzór podpisu),
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym (odpisy i wyciągi),
  • daty okazania dokumentu (data pewna),
  • pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu;
 4. SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW NOTARIALNYCH w tym protokółów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów;
 5. SPORZĄDZANIE PROTESTÓW WEKSLI I CZEKÓW;
 6. PRZYJMOWANIE NA PRZECHOWANIE dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 7. SPORZĄDZANIE WYPISÓW, ODPISÓW I WYCIĄGÓW DOKUMENTÓW;
 8. SPORZĄDZANIE, na żądanie stron, PROJEKTÓW AKTÓR, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW;
 9. SKŁADANIE WNIOSKÓW O WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 10. SPORZĄDZANIE INNYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

kontakt

kancelaria notarialna

Ewa Bogaczyk

notariusz

ul. Targowa 5

35-064 Rzeszów

tel. +48 607 160 003

tel. 17 873 37 66 

tel. +48 533 703 903

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (wyrażenie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit.a RODO), w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej działalności administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, usunięcia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wycofania zgody. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria Notarialna Ewa Bogaczyk Notariusz, 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 5 , e-mail: ewa@notariusz-bogaczyk.pl.*

  Call Now Button