Pełnomocnictwo

Potrzebne dane:

  1. Dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika dane osobowe  (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
  2. Zakres pełnomocnictwa (wyszczególnienie rodzajów spraw, w których pełnomocnik będzie reprezentował mocodawcę)
  3. Numer księgi wieczystej lub dokładny opis nieruchomości albo prawa (wynikający z odpisu księgi wieczystej albo z zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej) – w przypadku gdy pełnomocnictwo ma obejmować zbycie lub nabycie konkretnej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Call Now Button