Ustanowienie hipoteki

  1. Umowa kredytu, inna podstawa określająca wierzytelność (np. umowa pożyczki) ,
  2. Zaświadczenie banku (w przypadku kredytu) potrzebne do ustanowienia hipoteki ,
  3. Podstawa nabycia nieruchomości lub prawa – np. umowa (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której stronie przysługuje dane prawo
  4. numer księgi wieczystej
  5. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (ważny 3 miesiące) oraz wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej,
  6. jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,