Opłaty i taksa

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 

Podatki

Notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a następnie pobrane kwoty odprowadza do właściwego urzędu skarbowego.

Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług a następnie  odprowadza go do właściwego urzędu skarbowego.

Podatki i opłaty sądowe są daniną publiczną i nie stanowią dochodu notariusza.

 

Opłata sądowa

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Obrana opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej, odprowadzana jest przez notariusza do właściwego sądu wieczystoksięgowego .

 

Udzielanie niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej jest bezpłatne.

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii, którzy udzielą Państwu informacji odnośnie kosztów planowanych czynności notarialnych. Dane teleadresowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt. Wszystkie opłaty uiszcza się gotówką przy dokonywaniu czynności notarialnych. W uzasadnionych sytuacjach, po uzgodnieniu tego z notariuszem, mogą Państwo przelać właściwą kwotę na wskazany rachunek bankowy przed dokonaniem czynności notarialnej.

W przypadku gdy strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Dotyczy to również osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia notariusza.

W przypadku dokonywania czynności poza Kancelarią Notarialną wynagrodzenie notariusza ulega zwiększeniu o:

  • 61,50 zł brutto – w porze dziennej (między 8.00-20.00),
  • 123,00 zł brutto – w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy,

za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia Kancelarii do powrotu.

Rachunek bankowy (bieżący): 78 1050 1562 1000 0097 2018 5041 (do wpłaty należności za planowaną czynność notarialną)

kontakt

kancelaria notarialna

Ewa Bogaczyk

notariusz

ul. Targowa 5

35-064 Rzeszów

tel. +48 607 160 003

tel. 17 873 37 66 

tel. +48 533 703 903

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (wyrażenie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit.a RODO), w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej działalności administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, usunięcia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wycofania zgody. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria Notarialna Ewa Bogaczyk Notariusz, 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 5 , e-mail: ewa@notariusz-bogaczyk.pl.*

    Call Now Button